Điều khoản và điều kiện sử dụng

Chào mừng đến với Homebase! Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này (“Điều Khoản”) là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Homebase Management Vietnam, có số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 0316086807, cấp lần đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2019 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh và các công ty liên kết của nó (“Homebase”), áp dụng đối với việc sử dụng của bạn trên Website này, trên bất kỳ Website điện thoại di động, ứng dụng hoặc bất kỳ nền tảng nào liên quan (“Website”). Các điều khoản, điều kiện, quy định và Thông Báo trong đây điều chỉnh việc sử dụng của bạn trên Website và các sản phẩm, tính năng, ứng dụng, Dịch Vụ, dữ liệu, công nghệ và phần mềm khác được Homebase cung cấp (cùng với Website, gọi chung là “Dịch Vụ”), trừ khi chúng tôi quy định rõ rằng các điều khoản riFêng (không phải Điều Khoản này) sẽ áp dụng.

Hãy xem xét ký Điều Khoản này.

1.

Sử dụng Dịch Vụ của Homebase

1.1.

Chấp thuận với Điều Khoản

1.1.1.

Đồng ý với Điều Khoản. Bằng việc chấp nhận Điều Khoản và truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi Điều Khoản. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các quy định tại Điều Khoản, bạn sẽ không được truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

1.1.2.

Các thay đổi về Điều Khoản

(i)

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều Khoản bất kỳ lúc nào theo quyết định duy nhất của chúng tôi và không cần Thông Báo cho bạn, trong đó bạn đồng ý tuân thủ theo Điều Khoản hiện hành áp dụng cho bạn tương ứng.

(ii)

Phiên bản mới nhất của Điều Khoản này sẽ thay thế toàn bộ các phiên bản trước đó. Homebase khuyến khích bạn xem xét Điều Khoản định kỳ để nắm bắt thông tin cập nhật của chúng tôi. Bạn sẽ được coi là đã chấp thuận Điều Khoản này như đã được sửa đổi nếu bạn tiếp tục truy cập vào bất kỳ Dịch Vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ bản sửa đổi nào được đăng tải.

1.1.3.

Truy cập được ủy quyền. Bạn cam kết và bảo đảm rằng:

(i) Bạn có đủ năng lực pháp lý và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản; và

(ii) bạn không phải là trẻ vị thành niên theo quy định pháp luật nơi bạn cư trú (“Trẻ Vị Thành Niên”), hoặc nếu là trẻ vị thành niên, bạn tuyên bố rằng bạn đã xem xét các điều khoản và điều kiện cùng với phụ huynh của bạn hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn, và cả bạn và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn hiểu và đồng ý với Điều Khoản. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép một Trẻ Vị Thành Niên sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng: (a) giám sát việc sử dụng Dịch Vụ của Trẻ Vị Thành Niên; (b) chịu tất cả các rủi ro liên quan đến việc Trẻ Vị Thành Niên sử dụng Dịch Vụ, bao gồm việc truyền tải nội dung giữa các bên thứ ba khác qua internet; (c) chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất phát sinh từ việc Trẻ Vị Thành Niên sử dụng Dịch Vụ; (d) đảm bảo tính chính xác và trung thực của tất cả thông tin được Trẻ Vị Thành Niên gửi; (e) chịu trách nhiệm và tuân thủ các Điều Khoản đối với việc Trẻ Vị Thành Niên truy cập và sử dụng Dịch Vụ.

1.2.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

1.2.1.

Đồng ý với Chính Sách Bảo Mật. Việc sử dụng Dịch Vụ của Homebase dựa trên Chính Sách Bảo Mật của Homebase. Để biết thêm về cách Homebase bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân và thông tin khác do bạn cung cấp, vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật của Homebase, mà được tích hợp và trở thành một phần của Điều Khoản này.

 

1.2.2.

Cam kết về độ chính xác. Bạn cam kết và đảm bảo rằng:

(i)

tất cả thông tin đăng ký mà bạn gửi sẽ là đúng, chính xác, phản ánh đúng hiện trạng, đầy đủ và của bạn và không phải thông tin của một bên thứ ba; và

(ii)

bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật nó kịp thời khi cần thiết.

 

1.3.

Giao tiếp điện tử

1.3.1.

Đồng ý với Giao tiếp điện tử. Bạn đồng ý rằng Homebase, cũng như các công ty bên thứ ba hoạt động dưới tên của Homebase và thay mặt Homebase, có thể sử dụng hệ thống gọi tự động mà không cần sự can thiệp của một nhân viên vận hành để gửi tài liệu quảng cáo hoặc cho việc bán trực tiếp hoặc cho việc thực hiện nghiên cứu thị trường hoặc giao tiếp tiếp thị liên quan đến sản phẩm và Dịch Vụ của Homebase, và để gửi thông tin qua các thiết bị điện tử bất kỳ cho mục đích nêu trên ("Thông Báo"), bạn đồng ý Homebase sử dụng số điện thoại và địa chỉ email và địa chỉ liên lạc mà bạn đã cung cấp cho Homebase, cho dù qua Website, email hoặc qua bất kỳ hình thức giao tiếp nào khác ("Sự Đồng Ý Với Giao Tiếp Điện Tử"). Bạn cũng đồng ý rằng các Thông Báo mà Homebase cung cấp cho bạn bằng hình thức điện tử sẽ có cùng ý nghĩa và hiệu lực như khi cung cấp bằng hình thức giấy, bất kể liệu bạn thực sự xem những Thông Báo đó hay không, trừ khi bạn đã rút lại sự đồng ý trước khi nhận các Thông Báo đó.

1.3.2.

Sự đồng ý được ghi âm. Bạn đồng ý rằng Homebase có thể ghi âm hoặc giám sát các cuộc gọi điện thoại hoặc bản ghi giọng nói nhằm đảm bảo chất lượng Dịch Vụ. Homebase cũng có thể sử dụng các bản ghi này và tiết lộ cho nhân viên, nhân viên đào tạo, tư vấn viên, đại lý và bên thứ ba khác khi cần thiết, để nghiên cứu thị trường, đào tạo và giám sát nội bộ.

1.3.3.

Rút lại sự đồng ý. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của bạn ở bất kể thời điểm, bạn có thể gửi cho chúng tôi yêu cầu rút của bạn bằng cách gửi qua email contact@gethomebase.com. Nếu bạn quyết định rút lại sự đồng ý, sự hiệu lực pháp lý, tính hợp lệ và/hoặc khả năng thi hành các Thông Báo điện tử trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Homebase sẽ ngừng gửi Thông Báo cho bạn cho đến khi bạn thu hồi Sự Đồng Ý Với Giao Tiếp Điện Tử.

1.3.4.

Các điều khoản khác. Bạn đồng ý rằng Homebase có thể thay đổi hoặc thay đổi các phương thức Thông Báo mô tả trong Điều khoản này và Homebase có thể gửi cho bạn các Thông Báo dưới dạng giấy theo sự lựa chọn của nó.

1.4

Nội dung trên Website

Tất cả các nội dung xuất hiện hoặc hiển thị trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn, biểu tượng, hình thức, thương hiệu, văn bản, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh chuyển động, âm thanh, minh họa và phần mềm ("Nội Dung"), thuộc sở hữu của Homebase, các công ty liên kết của nó, bên cấp phép hoặc nhà cung cấp nội dung của nó (sau đây gọi chung là "Nhóm Homebase"). Tất cả các yếu tố của Website, bao gồm nhưng không giới hạn, thiết kế tổng quát và Nội Dung, có thể được bảo vệ bởi bản quyền, quyền liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, quyền thương hiệu và các quyền khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Trừ khi được phép rõ ràng trong Điều Khoản này hoặc thỏa thuận khác với Nhóm Homebase, không có phần hoặc yếu tố nào của Website hoặc Nội Dung của nó có thể được sao chép hoặc chuyển tải qua bất kỳ phương tiện nào. Website, Nội Dung của nó và tất cả các quyền liên quan sẽ tiếp tục là tài sản độc quyền của Nhóm Homebase trừ khi được đồng ý rõ ràng khác. Tất cả các quyền đó đều được bảo lưu.

1.5

Bản quyền và Thương Hiệu

1.5.1.

Bản quyền. Bản quyền của tất cả Nội Dung thuộc sở hữu của Nhóm Homebase và vẫn thuộc sở hữu của Nhóm Homebase. Trừ khi có quy định khác trong các tài liệu cụ thể trong Website, bạn được ủy quyền để xem, phát, in và tải xuống Nội Dung được tìm thấy trên Website chỉ nhằm mục đích cá nhân, cung cấp thông tin và phi thương mại. Bạn không được sửa đổi bất kỳ tài liệu nào và bạn không được sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, sao chép, xuất bản, cấp phép, tạo ra các công trình phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ Nội dung nào. Bạn không được sử dụng lại bất kỳ Nội Dung nào mà không có sự đồng ý trước của Homebase. Đối với các mục đích của các điều khoản này, việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào đó trên bất kỳ Website hoặc môi trường máy tính được kết nối với mạng khác là không được phép. Bạn sẽ không gỡ bỏ bất kỳ Thông Báo bản quyền, thương hiệu hoặc Thông Báo sở hữu trí tuệ khác từ Nội Dung được tìm thấy trên Website.

1.5.2

Phần Mềm. Trong trường hợp bạn tải xuống phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn các màn hình chờ, ứng dụng điện thoại thông minh, biểu tượng, video và hình nền) từ Website, phần mềm, bao gồm bất kỳ tệp nào, hình ảnh được tích hợp trong hoặc được tạo ra bởi phần mềm và dữ liệu đi kèm phần mềm (gọi chung là “Phần Mềm”) được cấp phép cho bạn bởi Homebase. Homebase không chuyển quyền sở hữu Phần Mềm cho bạn. Bạn sở hữu phương tiện mà Phần Mềm được ghi lại trên đó, nhưng Homebase giữ toàn quyền sở hữu đầy đủ và toàn bộ Phần Mềm, và tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn không được phân phối lại, bán, dịch ngược mã nguồn, phân tích ngược, hoặc chuyển đổi Phần Mềm thành dạng có thể đọc được bởi con người.

1.5.3

Thương hiệu. Tất cả các nhãn hiệu, dấu hiệu Dịch Vụ, logo và tên thương mại xuất hiện trên các sản phẩm của Homebase Group, bao bì sản phẩm và/hoặc trên Website, cho dù đã đăng ký hay chưa (gọi chung là "Nhãn Hiệu"), vẫn là tài sản độc quyền của Homebase, các công ty liên kết hoặc các nhà cấp phép của nó (nếu có) và được bảo vệ bởi các luật và hiệp định hiện hành về nhãn hiệu. Bạn không được sử dụng, sao chép, tái sản xuất, đăng lại, tải lên, đăng, truyền, phân phối hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nhãn Hiệu nào theo bất kỳ cách nào, bao gồm cả trong quảng cáo hoặc công khai liên quan đến việc phân phối tài liệu trên Website, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Homebase. Việc sử dụng bất kỳ Nhãn Hiệu nào trên bất kỳ Website hoặc môi trường máy tính mạng khác, ví dụ như lưu trữ hoặc sao chép (một phần) của Website trên bất kỳ Website ngoại tuyến nào hoặc việc tạo ra liên kết, siêu văn bản, liên kết hoặc liên kết sâu giữa Website và bất kỳ Website internet nào khác, đều bị cấm mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của Homebase.

1.6

Chấm dứt/Hạn chế quyền truy cập

Homebase nắm giữ quyền, theo quyền định đoạt tuyệt đối của Homebase, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của nó vào bất kỳ thời điểm nào, mà không cần thông báo trước. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật pháp, thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam và bạn đồng ý chấp thuận thẩm quyền và nơi giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ tại tòa án tại Việt Nam. Việc sử dụng Dịch Vụ là trái pháp luật tại bất kỳ quốc gia nào không thực thi tất cả các quy định trong các Điều khoản này, bao gồm, nhưng không giới hạn, phần này.

1.7

Không sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm sử dụng

Bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể bị thu hồi, để truy cập và sử dụng Dịch Vụ một cách nghiêm ngặt theo  Điều Khoản này. Như một điều kiện để sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan với Homebase rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích nào là bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi Điều Khoản. Bạn không được sử dụng Dịch Vụ theo bất kỳ cách nào có thể gây hại, làm sập, quá tải hoặc làm suy giảm hiệu năng của Website hoặc các Dịch Vụ khác, hoặc làm trở ngại đến việc sử dụng và tận hưởng của bất kỳ bên thứ ba nào đối với Website hoặc các Dịch Vụ khác. Bạn không được lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào mà không có ý định được cung cấp hoặc phục vụ qua Website hoặc các Dịch Vụ khác.

1.8

Bồi thường thiệt hại

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và miễn trừ Homebase khỏi mọi mất mát, chi phí, trách nhiệm và khoản chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Website hoặc các Dịch Vụ khác, bất kỳ bài đăng nào do bạn tạo ra, vi phạm bất kỳ Điều Khoản nào hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba, hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định pháp luật nào có liên quan. Homebase nắm giữ quyền, chịu chi phí từ phía mình, để đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền cho bất kỳ vấn đề nào khác mà trong trường hợp đó, bạn sẽ hỗ trợ đầy đủ Homebase trong việc bảo vệ bằng cách sử dụng các biện pháp phòng vệ có sẵn.

2.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

2.1.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về Dịch Vụ

2.1.1

Các sửa đổi về lỗi. Dịch Vụ có thể bao gồm các thông tin không chính xác hoặc lỗi chính tả. Các sửa đổi được thêm vào thông tin này định kỳ. Homebase có thể tiến hành cải tiến và/hoặc thay đổi Website hoặc các Dịch Vụ khác bất kỳ lúc nào mà không cần có lý do.

2.1.2

Không cung cấp tư vấn chuyên môn hoặc thỏa thuận trước. Thông tin, tài liệu và ý kiến có trong Website hoặc các Dịch Vụ khác chỉ dùng cho mục đích thông tin chung, bất kể có được diễn đạt hay ngụ ý thì không nên được hiểu là:

(i)

lời khuyên hoặc ý kiến về luật pháp, kế toán, tài chính hoặc thuế đối với bất kỳ tình huống thực tế hoặc cụ thể nào; hoặc

(ii)

thỏa thuận trước đó và hiểu biết về Dịch Vụ với Homebase. Nó không thể và sẽ không được sử dụng để hiểu rằng bạn và Homebase có bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào liên quan đến Dịch Vụ.

Bạn không nên dựa vào bất kỳ tuyên bố, tài liệu hoặc thông tin nào được đăng trên Website hoặc được thu được thông qua các Dịch Vụ mà không tham khảo ý kiến chuyên môn độc lập về pháp lý hoặc các lĩnh vực chuyên nghiệp khác trong các thẩm quyền liên quan.

2.1.3.

Không có mối quan hệ đại diện. Bạn đồng ý và công nhận rằng Homebase đang hành động cho riêng mình và không đóng vai trò là đại diện hoặc môi giới của bạn liên quan đến việc mua bán bất động sản, hoặc trong việc môi giới hoặc sắp xếp bất kỳ khoản vay thế chấp nào để hỗ trợ việc mua bất động sản. Homebase không có và sẽ không được xem là có bất kỳ mối quan hệ tín nhiệm hoặc nghĩa vụ tín nhiệm đối với bạn.

2.1.4.

Không có bảo đảm về thông tin. Homebase không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về tính phù hợp, đáng tin cậy, sẵn có, đúng thời gian và chính xác của thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan chứa trong Website hoặc các Dịch Vụ khác cho bất kỳ mục đích nào. Trong phạm vi tối đa được phép theo pháp luật áp dụng, tất cả thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan được cung cấp "như đã có" mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào. Homebase từ đây từ chối tất cả các bảo đảm và điều kiện liên quan đến thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa này, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về tính đúng mục đích, tính thương mại, quyền sở hữu và không vi phạm.

2.1.5.

Trách nhiệm hữu hạn. Việc sử dụng Website là do bạn tự chịu rủi ro. Trong trường hợp các điều kiện, bảo đảm hoặc bảo đảm tiêu dùng ngụ ý hoặc áp dụng theo luật pháp không thể bị loại trừ, Homebase giới hạn trách nhiệm của mình, nếu có quyền, đối với dịch vụ, bằng cách cung cấp lại dịch vụ tương ứng hoặc chi trả chi phí của việc cung cấp lại đó. Ngoài ra, trong phạm vi tối đa cho phép theo luật pháp, không Homebase cũng như bất kỳ nhân viên, chuyên viên, giám đốc hoặc bất kỳ đại diện, nhà thầu hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc cung cấp Website này hoặc bất kỳ Nội Dung nào đều không chịu trách nhiệm (và bạn từ đây miễn trừ tất cả các chủ thể đã nêu trên khỏi mọi trách nhiệm) đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hệ quả khác cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, dù được gây ra bằng cách nào (bởi sự cẩu thả hoặc lý do khác) do việc sử dụng, hoặc không thể sử dụng, Website này hoặc Nội Dung hoặc bất kỳ tài liệu hoặc sản phẩm nào khác được cung cấp cho bạn qua Website này, bao gồm mất mát, hư hỏng do virus hoặc bất kỳ sự không chính xác hoặc thiếu sót nào của thông tin trên Website này, hoặc liên quan đến hiệu suất của các sản phẩm được nhận thông qua Website này hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến Website này hoặc các Điều Khoản, ngay cả khi Homebase đã được thông báo về khả năng có bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại đó.

2.2.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm liên quan đến các liên kết đến Website hoặc Dịch Vụ của bên thứ ba.

2.2.1.

Các website liên kết. Nhằm tạo sự thuận tiện và cải thiện trong việc sử dụng Website, có thể từ thời điểm này đến thời điểm khác, chúng tôi cung cấp các liên kết đến Website thuộc sở hữu và kiểm soát của bên thứ ba. Những liên kết này đưa bạn ra khỏi dịch vụ của Homebase và ra khỏi Website, và nằm ngoài sự kiểm soát của Homebase. Điều này bao gồm các liên kết đến các đối tác có thể sử dụng các Nhãn Hiệu như một phần của hợp đồng chung nhãn hiệu. Các website mà bạn có thể liên kết đến có các điều khoản và điều kiện riêng cũng như chính sách bảo mật riêng. Homebase không chịu trách nhiệm và không thể bị thụ động chịu trách nhiệm vì nội dung và hoạt động của những website này. Do đó, việc bạn truy cập hoặc sử dụng những website này hoàn toàn nằm trong rủi ro riêng của bạn.

2.2.2

Dịch vụ của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng các website khác này có thể gửi cookie riêng của họ đến người dùng, thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu thông tin cá nhân, và do đó bạn được khuyến nghị kiểm tra các điều khoản sử dụng và/hoặc chính sách bảo mật trên những website đó trước khi sử dụng chúng.

3.

Điều khoản khác

3.1.

Pháp luật áp dụng. Điều Khoản này được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật Việt Nam.

3.2.

Ưu Tiên. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và bất kỳ nội dung nằm trong các phần khác của Website, các điều khoản trong Điều Khoản này sẽ có hiệu lực và ưu tiên áp dụng.

3.3.

Sự phụ thuộc và chuyển nhượng quyền. Homebase nắm giữ quyền phụ thuộc, chuyển nhượng, chuyển quyền hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều kiện và điều khoản của Homebase, miễn là quyền của bạn theo các điều kiện và điều khoản của Homebase không bị ảnh hưởng. Bạn không được phép phụ thuộc, chuyển quyền hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của bạn theo các điều kiện và điều khoản của Homebase mà không có sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

3.4.

Giải quyết tranh chấp. Bất kỳ tranh chấp phát sinh, liên quan trực tiếp hoặc liên quan đến điều khoản và điều kiện của Điều Khoản này, bao gồm việc diễn giải và hiệu lực của các điều khoản đó cung như quyền và nghĩa vụ tương ứng của Các Bên, sẽ được giải quyết bằng cách thương lượng và đồng ý giữa Các Bên. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, bất kỳ bên nào có thể nộp đơn khởi kiện lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp.

3.5.

Tách rời. Bạn đồng ý rằng nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật pháp hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn, các miễn trừ bảo đảm và giới hạn trách nhiệm được nêu ở trên, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được coi là được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành nhất và phù hợp nhất với ý định của điều khoản ban đầu và phần còn lại của thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực.

3.6.

Ngôn ngữ và hiệu lực. Điều Khoản này được thể hiện bằng cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.